Skip to main content

2016 januari examen

De Mazière

THEORIE

1) twee tabelen + query geef output en kan het beter


2) Mondeling: Wat is een transactie en wat is het nu, wat zijn de gevaren en oplossingingen hiertegen + wat is commit + rollback.

3) Hoe kan je een RDB toch forceren om over te erven + welke van de 4 DML ... kan je gebruiken om in 1 commando aan datamanipulatie te doen.

OEFENINGEN

Bertels

1. [10 min]--------------------------------------------------------------------------------

Geef een alternatieve equivalente query zonder het gebruik van CUBE

SELECT   row_number() over () as volgnr
      geslacht, plaats, count(*)
FROM    spelers
GROUP BY  geslacht, plaats WITH CUBE
ORDER BY  geslacht, plaats

Aandachtspunt: let op met row_number(), denk verder.
Equivalente queries halen dezelfde gegevens op een een gegevensbank.


2. [15 min]--------------------------------------------------------------------------------

Hoe garandeer je integriteit van een 1-op-1- of -0-relatie tussen twee tabellen? Illustreer met een concreet voorbeeld in schemavorm en geef de bijhorende sql-code. De twee tabellen moeten ook voldoen aan de basisregels bij het ontwerpen van een tabel. Leg nu uit waarom jouw code de 1-op-1- of -0-relatie afdwingt.


3. [20 min]--------------------------------------------------------------------------------

We beschouwen de volgende context:

De kinderen liggen op grote slaapzalen. Elke zaal heeft een nummer, een capaciteit en een bezetting (aantal bedden). Bij elke zaal horen een aantal verzorgsters. Elke patiënt moet een aantal geneesmiddelen innemen per dag


       ZAAL

      /  \
      /   \

 VERZORGSTER  PATIËNT

          |

        GENEESMIDDEL


zaal :     zaalnr [PK], cap, bez
verzorgster :  persnr [PK], vnaam, vadres
patiënt :    pnr [PK], pnaam, padres
geneesmiddel : gnaam [PK], hoev

Verkorte notatie:

GU  ZAAL
      PATIENT
      GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
GU  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
PERFORM UNTIL STATUS1NOTOK
   GNP  VERZORGSTER
   PERFORM UNTIL STATUS2NOTOK
      DISPLAY VERZORGSTER
      GNP  VERZORGSTER
   END-PERFORM
GN  ZAAL (ZAALNR <> key1zaalkey)
      PATIENT
      GENEESMIDDEL (GNAAM = VALIUM)
   IF DBSTATUS1OK
   GN  ZAAL (ZAALNR = key1zaalkey)
   END-IF
END-PERFORM


Wat betekenen GN en GNP? Wat is het verschil tussen beide instructies? 
Waarvoor staat PCB en wat is de tegenhanger in een RDBMS?
Wat doet dit programma?


4. [10 min]--------------------------------------------------------------------------------

Leg volledig uit: ACID
Stelling: "Dit is een zwakte bij de meeste RDBMS'en, NoSQL-databanken zijn hier beter in."
Verdedig kort of verwerp deze stelling.   


OEFENINGEN RDBMS. [60 min]-----------------------------------------------------------------

Enkel SQL (ISO), geen dialecten.
U gebruikt hiervoor de databank Serverroom. Schrijf de query's net uit op papier.


5.

Geef een lijst met servers (serial, jaar, os) waarvoor er geen interventies gebeurd zijn.


6.

Geef de naam van het personeelslid dat het hoogste aantal interventie-eenheden heeft gepresteerd aan gameservers. Gebruik hiervoor geen LIMIT of TOP.


7.

Geef de naam van het OS waarvoor gemiddeld gezien de meeste interventie-eenheden zijn gepresteerd. Gemiddeld gezien wil zeggen: het totaal aantal interventies bekijken in verhouding tot het totaal aantal servers van dit OS. Gebruik geen LIMIT of TOP.


8.

De klant met het minst aantal interventies in december 2010 krijgt een vast kortingspercentage van 15%. Maak gebruik van een transactie.


9.

Geef voor elke klant een cumulatief overzicht van zijn betaalde facturen gesorteerd op datum (met oplopend rijnummer volgens het klantennummer en de datum van de factuur). Elk woord telt. Een voorbeelduitvoer ter aanvulling:


 | Rijnr. | ID klant | Naam | Factuurnr. | Cumulatief bedrag |
 |-----------------------------------------------------------|
 |   1 |    1 |  JD |     23 |        100 |
 |   2 |    1 |  JD |     24 |        150 |
 ...
 |   56 |    7 |  MN |     21 |        23 |
 ...


Hierbij heeft klant 1 een eerste factuur van 100 euro en een tweede van 50 euro betaald. Eerste en tweede duiden hier op de datum van de factuur voor die klant. Rij 56 is de eerste boete van klant 7.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Een appel per dag houdt de dokters weg, vooral als je goed mikt.
  - W.C.-------------------------------------------------------------------------------------------


# SERVERROOM


## Korte beschrijving:

Een serverroom heeft verschillende servers voor verschillende klanten. Een server heeft maar één besturingssysteem en is niet gevirtualiseerd. Sommige servers zijn gameservers en hebben een hogere prioriteit wat betreft nodige interventies.

Voor iedere interventie wordt het aantal gewerkte tijdseenheden genoteerd. Maandelijks wordt er een factuur gemaakt per klant die interventies gehad heeft. Een standaardbedrag wordt dan vermenigvuldigd met het aantal te factureren eenheden. Als een klant een korting geniet, wordt dit percentage in mindering gebracht op de factuur.

Alle mogelijke applicaties staan beschreven. Het gaat hier om binaire, wat wil zeggen dat als een applicatie bestaat voor verschillende besturingssystemen, het ook meerdere keren voorkomt in de applicatietabel.

Installaties van applicaties op bepaalde servers worden ook geregistreerd om zo een algemeen beeld te hebben van de staat van een server.


## Tabel- en veldbeschrijving

Server
  serial     int    not null   uniek serienummer voor de server [PK]
  jaar      int    not null   jaar van ingebruikname
  os       char(50)  not null   naam van het besturingssysteem
  klantid    int           huidige klant waarvoor deze server draait
  isgameserver  boolean  not null   gameservers hebben een hogere prioriteit

Klant
  id       int    not null   uniek ID voor een klant [PK]
  naam      int    not null   naam van de klant
  tarief     double   not null   tarief per eenheid voor deze klant
  korting    double          kortingspercentage voor speciale klanten

Interventie
  serial     int    not null   [PK]
  personeelslid int    not null   
  datum     datetime  not null   
  opmerkingen  char(255) not null   
  eenheden    int    not null   
  factuurnr   int    not null   

Factuur
  factuurnr   int    not null
  klantid    int    not null
  datum     date    not null
  bedrag     double   not null
  isbetaald   boolean  not null

Applicatie
  id       int    not null   uniek ID voor een applicatie
  naam      char(50)  not null   verschillende versies van een app hebben dezelfde naam (ook voor verschillende OS)
  versie     char(10)   
  os       char(50)  not null   

Installatie
  applicatieid  int    not null   [PK]
  serial     int    not null   [PK]
  datum     datetime  not null   
  personeelslid int    not null   personeelslid dat de installatie verrichte

Personeelslid
  id       int    not null   [PK]
  naam      char(60)  not null   naam van het personeelslid


## ERD

  -------------------              ----------------
 | server      |             | klant     |      --------------------
 |-------------------|             |----------------|     | factuur      |
 | serial INT [PK]  |             | id INT [PK]  |     | -------------------|
 | jaar INT     | >|--------------------|| | naam INT    |     | factuurnr INT [PK] |
 | os CHAR(50)    |             | tarief DOUBLE | ||----|< | klantnr INT    |
 | klantid INT    | ||--           | korting DOUBLE |     | datum DATE     |
 | isgameserver BOOL |   |           ----------------      | bedrag DOUBLE   |
  -------------------   |                        | isbetaald BOOL   |
       =       |   -----------------------          --------------------
       |       |   | interventie      |               =
       |       |   |-----------------------|               |
       |       |   | serial INT [PK]    |               |
       |       |   | personeelslid INT   | >|--------------------------
       |       --|< | datum DATETIME    |
       |          | opmerkingen CHAR(255) |      ----------------
       |          | eenheden INT     | >|--   | personeelslid |
       _          | factuurnr INT     |   |   |----------------|
       ^           ----------------------    --|| | id INT [PK]  |
  -----------------------                      | naam CHAR(60) |   -----------------
  | installatie      |                      ----------------   | applicatie   |
  |-----------------------|                          =      |-----------------|
  | applicatieid INT [PK] |                          |      | id INT [PK]   |
  | serial INT      | >|------------------------------------------------       | naam CHAR(50)  |
  | datum DATETIME    |                                | versie CHAR(10) |
  | personeelslid INT   | >|----------------------------------------------------------|| | os CHAR(50)   |
  -----------------------                                 -----------------

13 Januari 2016

De Mazière

THEORIE

1) Mondeling: geef het verschil tussen gecorreleerde en niet-gecorreleerde subqueries. Illustreer dit aan de hand van een voorbeeld. Geef ook de voor- en nadelen van beide queries (performantie-gewijs ...)

a) Bijvraag: Wat zijn de 4 soorten subqueries?

b) Hoe kan je de performantie van een subquery testen?

2) Wat zijn de verschillen tussen hierarchisch en netwerk model?

3) Hoe worden relaties gemaakt in een NoSQL database? wat is het verschil met een rdbms hierin? geef ook een voorbeeld. Wat heeft dit voor gevolgen?

OEFENINGEN

1) Je kreeg een query:

SELECT t1.nummer, t1.kolom1, (SELECT count(*) from tabel2 WHERE tabel2.nummer = t1.nummer)

FROM tabel1 as t1, tabel2 as t2

WHERE t1.nummer < 3

Tabel1
nummer kolom1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Tabel2
nummer kolom1
1 10
2 20
3 30
4 40

a) Geef de output:

b) Kan de query optimaler? Zoja, maak ze.


2) Gegeven een blad met een aantal tabellen over bakkers en broden.

a) Toon alle bakkers met maximaal 4 generaties in de familie die bakker zijn. (Kan je doen met with_recursive of alle tabellen joinen met allemaal left outer joins of 4 aparte queries voor 4-3-2-1 generaties en deze met union samensmelten)

b) Toon alle bakkers van "Janssens Jan" langs vaders kant. Output moet [regnr persoon] - [rregnr vader] zijn. (Dit moest met with_recursive gedaan worden).

c) Toon voor de bakker die het meest aantal broden gebakken heeft in januari 2015, de klantnaam met de kleinste bestelling (op basis van de prijs) aan wie de bakker ooit heeft geleverd.

d) Geef een stored procedure die prijs van de broden aanpaste.

e) Sorteer de bakkers aflopend op basis van het aantal klanten in 2016. Vermeld per bakker het aantal broden gebakken voor dat jaar en de gemiddelde prijs per bestelling.