2018-2019 voorbeeldvragen

1) Waar onderscheidt een arbeidsovereenkomst zich van een aannemingsovereenkomst, en leg grondig uit.

Bij een arbeidsovereenkomst is een werknemer ondergeschikt aan de gever, en bij een aannemersovereenkomst is het een nevenschikking.

 

2) Jos werkt als consultant voor een grote bank. Daarnaast klust hij af en toe bij als tuinman voor diezelfde bank. Kwalificeer het statuur van Jos.

Onweerlegbaar vermoeden dat werk als zelfstandige ook valt onder bediende, maar is ander soort werk.

Dus hij heeft twee statuten, als bediende en als zelfstandige.

 

3) Pol wil gaan werken als IT consultant voor een grote bank. Tijdens het gesprek gaat het vooral over de werking van het bedrijf en wat ze precies doen. In de sollicitatie / advertentie stond
"we zijn op zoek naar een medewerker voor onze afdeling IT". Wanneer Pol de eerste dag naar zijn werk gaat, krijgt hij een bureau met daarop alleen een telefoon, en de taak de klachtentelefoons omtrent IT te beantwoorden. Wat is het probleem en wat kan Pol daaraan kan doen


Dwaling -> mogelijk wilsgebrek. Bepaalde voorwaarden wel.

Sanctie -> relatieve nietigheid. Ten voordele van de werknemer. Sanctionering van een inbreuk op een bepaling van dwingend recht.

Gevolg van die nietigheid: einde aa de arbeidsovereenkomst.


Nietigheid = probleem bij totstandkoming

Ontbinding: bij uitvoeren


Ook probleem met het voorwerp van de overeenkomst. Moeilijk te bepalen, moeilijk bepaalbaar.

 

4) Wat indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet schriftelijk werd aangegaan?

Automatisch gerekwalificeerd naar onbepaalde duur.

 

5) Geef het artikel dat voorschrijft dat geen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur mogen worden afgesloten. Geef indien nodig eventuele uitzonderingen op deze regel

Maximaal vier overeenkomst voor drie maanden waar …. etc etc

Maximaal drie jaar … zie slides

Artikel 10 en 10bis

6) Wanneer een concurrentiebeding ongeldig is, heeft die de nietigheid van de hele arbeidsovereenkomst tot gevolgd. Motiveer uw antwoord

Nee, enkel het specifieke beding is nietig en dus enkel het beding zal niet toegepast worden.

 

7) Een concurrentiebeding blijft van toepassing wanneer een werknemer zijn arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van dringende redenen.

Niet waar.

 

11) De bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten zijn van ______ Dit wordt bepaald in artikel _____. (invulvraag)

 

20) Leg uit
de goede huisvader. En geef het artikel waarin de goede huisvader wettelijk werd ingeschreven.

Abstracte referentiepersoon, een normale vooruitziende zorgvuldige en redelijke persoon. Gedrag wordt aan deze persoon getoetst.


1134 burgerlijk wetboek

 

11) Wat zijn pesterijen op het werk en geef een voorbeeld.

Niet noodzakelijk opzettelijk, niet noodzakelijk dezelfde handeling, gedurende bepaalde tijd, en een impact hebben op de persoon.

Voorbeeld: ____


(…)

16) Bespreek de aansprakelijkheid van de werknemer indien hij schade berokkent aan een derde.

Artikel 18 wet op de arbeidsovereenkomst. Immuniteit werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen: bedrog, zware schulden, herhaalde fouten:

 

18) Bespreek het begrip overmacht in het kader van het arbeidsrecht.

Plotse onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil der partijen, onmogelijkheid overeenkomst verder uit te voeren.


Onderscheiden: tijdelijk (schorsing) en definitief (einde arbeidsovereenkomst)

 

A) Mark is reeds vier jaar magazijnier in de Toyota-fabriek in Kumtich, van maandag tot zaterdag werkt hij van negen uit tot vijftien uur vijftien. In 2017 werkte Mark 180 dagen en vier weken was hij ook ziek. Mark komt bij u en vraagt op basis van deze gegevens wat zijn vakantieduur gaat zijn voor 2018.

Subvraag: wat als Mark in 2018 halftijds zou werken.

 

XX) Pjotr werkt in een bank en verstrekt loonkredieten. Hij werkte in 2017 van 15 januari tot en met 3 november.. Hij vraagt wat zijn vakantie zal zijn in 2018.

 

Joske werkt als IT-consultant en ontwerpt apps. Hij werkt van maandag tot vrijdag. Hij heeft gewerkt van 20 april tot en met 3 december. Hij wilt in 2017 zijn vakantie in 2018 willen weten.

Revision #1
Created 31 October 2021 22:29:34 by Jasper G.
Updated 16 January 2022 15:02:33 by Jasper G.