1CX Elektromagnetisme en thermofysica: th oef lab

Uit Diana's examenwiki


===Theorie Juni 2017===

Lector: Lut Gielen

1. Vlakke platencondensator uitleggen vertrekkende van definitie van Capaciteit

2. Hall effect verklaren + zeggen welke eigenschappen van de geleider hiermee bepaald kunnen worden

3. Formuleren van de Wet van Gauss, afleiden van de wet van Gauss

4. Staaf wordt opgewarmd tot 100°C. Wat gebeurt er met de staaf? Daarna in omgeving met constante Kamertemperatuur (=20°C) achtergelaten, leg uit.

OEFENINGEN JUNI 2017

Lector: Steven Van Damme

1) Schakeling met 2 spanningsbronnen, Stromen en Spanningen berekenen.

2) Geladen deeltje in Magnetisch veld. Bereken snelheid, teken, Lorentzkracht. (En misschien nog iets maar dat ben ik efjes vergeten)

3) Voorwerp van 30 cm op een afstand d van positieve lens, met daarachter een andere negatieve lens. Tekenen, mathematisch berekenen, virtueel beeld? Rechtopstaand? Lineaire vergroting?

4) Calorimetrie oefening.

GrtZ

OEFENINGEN JUNI 2016

Lector: Steven Van Damme, 1 juni

1) Elektriciteit: schakeling, spanningen en stromen berekenen over elke weerstand

2) Magnetisme: geladen deeltje in een homogeen veld met een magnetische inductie. Bereken: snelheid, ...

3) Optica: 2 lenzen, een voorwerp dat tussen brandpunt van de eerste lens en de eerste lens staat, hiervan het uiteindelijke beeld tekenen/berekenen

4) Warmteleer: calorimetrie

THEORIE JUNI 2016

Lector: Lut Gielen, 31mei

1) Elektriciteit:

 a) Gauss vergelijking
 b) Wetenschappelijk voorbeeld van de gauss vergelijking
 c) Twee oneindig lange evenwijdige platen

2) Magnetisme:

  a) Toon aan dat een deeltje q met massa m een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld.
  b) Wat weet je over de cyclotronfrequentie?

3) Optica:

  a) geef de bepalende factoren voor de berekening van de deviatiehoek bij een breking aan een prisma
  b) dispersie uitleggen bij een prisma

4) Warmteleer:

  a) Leg de faseovergangscurve uit van vast -> vloeibaar. 
  b) Bespreek de faseregel van Gibbs aan de hand van het fasediagram van Water (in bijlage gegeven)

Lector: Lut Gielen, 31 mei (voormiddag), 1) Elektriciteit

 a) Wat is de elektrische potentiaal (definitie)
 b) leg dat van de dipoolmoment uit (fysisch en chemisch) + leg uit bij dipool (tekening best maken) 

2) Magnetisme

 Wet van ampère ook tekening schetsen

3) Optica

 a) Wet van Snellius via tekening + formule
 b) optische glasvezel (tekening + uitleg) 

4) Warmteleer

 a) warmteoverdracht (schema tekenen) 
 b) grafiek tekenen bij faseovergangen van vloeibaar naar vast + voorbeeld geven bij de 2 grafieken

Lector: Lut Gielen, 13 juni voormiddag

1) Elektriciteit

 a) Leg wiskundig uit wat een condensator is (met de formule)
 b) Geef de formule van een vlakke platencondensator (ook afleiden)

2) Magnetisme

 a) Iets van Faraday-Lenz (inductie)
 b) Wat is de zelfinductantie van een gesloten kring?

3) Optica

 a) Breking aan een prisma
 b) Wat is 'dispersie'?

4) Warmteleer

 Warmtestromen + voorbeelden van kunnen geven voor elke fase (geleiding, convectie, straling)

THEORIE AUGUSTUS 2015 (herexamen)

Reeks 1

1) Elektriciteit:

  a) Geef het verband tussen stroomsterkte I en spanning V die is aangelegd over een geleider met lengte l en doorsnede S.
  b) Is dit verband afhankelijk van het materiaal/Toestand? geef voldoende uitleg met grafieken.
  c) Wat is resestiviteit?

2) Magnetisme:

  a) Toon aan dat een deeltje q met massa m een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld.
  b) Wat weet je over de cyclotronfrequentie?

3) Optica:

  a) Geef de wet van snellius (met tekening)
  b) Op welk principe is glasvezel gebaseerd? leg uit en teken.

4) Warmteleer:

 Een aluminium staaf wordt gedurende 10 minuten verwarmd. Hierna wordt deze in een omgeving van 20°C geplaatst.
 Leg uit wat er gebeurd met de Staaf. (Tip: Soorten warmtetransport)

Reeks 2

1) Elektriciteit:

 a) Gauss vergelijking
 b) Wetenschappelijk voorbeeld van de gauss vergelijking
 c) Twee oneindig lange evenwijdige platen

2) Magnetisme:

 a) Hall-effect
 b) Tekening + uitleg bij tekening

3) Optica:

 a) Op welke wet rust de spiegeling van een beeld dat zich op de hoofdas bevind.
 b) Geef de bijhorende tekening en afleiding bij een holle sferische spiegel

4) Warmteleer:

 Hoe bepaald men (theoretisch uitgelegd) de warmte uitwisseling tussen twee stoffen met massa m1 en massa m2 en met 
 een temperatuur T1 en T2 waarin T1>T2. ----> calorimetrie

THEORIE Juni 2015

Examen 1

1) Wet van Ohm (verband I en V) + resistiviteit (met grafieken)

2) Wet van Ampère + toepassen bij geleider met doorsnede S

3) wet van Snellius + welk fysisch verschijnsel komt voor bij glasvezel (totale weerkaatsing)

4) Warmte uitwisseling: grootheden (Capaciteit, temperatuur, ..) en experimenteel uitleggen (bv. calorimeter)

of

Vraag 1: condensator uitleggen en vlakke platen condensator formule afleiden en uitleggen + vb

Vraag 2: Hall effect + 2 fysische eigenschappen van geleider

Vraag 3: sferische spiegels tekenen en holle sferische Spiegel uitleggen , formule+ afleiden eigenschappen en op wat je moet letten

Vraag 4: opwarming van aluminium buis : voor opwarming , na opwarming

of

1) iets van elektriciteit, potentiaal en dipoolmoment verklaren

2) Wet van ampère bij magnetische inductie.

3) prisma, deviatie hoek + factoren die dit beïnvloeden + dispersie uitleggen.

4) In welke 3 fasen kan een stof voorkomen? + een p(T) diagram/grafiek tekenen om van vast naar vloeibaar te gaan + 2 voorbeelden bij dit fysische proces

of

1. was de wet van ohm afleiden. daarbij een V/I grafiek van maken en iets meer uitleggen van de resistiviteit.

2. Wet van Ampère geven en dat toepassen in een stroomvoerende geleider en daar de grafiek van uitzetten.

3. De wet van snellius geven en de figuren daarbij. Dan zeggen hoe da glasvezel werkt en hoe da komt da da weerkaatst.

4. warmte uitwisseling tussen twee stoffen en hoe ge da kunt meten

OEFENINGEN Juni 2015

Examen 1

/

Juni 2013

Examen 1

Vraag 1

a) Leg de elektrische potentiaal uit.

b) Geef de potentiaal voor een dipool.

c) Leg uit fysische dipool en chemische dipool.

Vraag 2

a) Laat zien dat een deeltje met lading q en massa m een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld.

b) wat weet je over de cyclotronfrequentie?

Vraag 3

a) Planparallele plaat uitleggen.

b) Welke fysische grootheden kunnen hiermee bepaald worden?

Vraag 4

a) Leg de faseovergangscurve uit van vast -> vloeibaar.

b) Bespreek de faseregel van Gibbs aan de hand van het fasediagram van Water(in bijlage)

Examen 2

1. Geef de wet van Gauss, geef een voorbeeld van hoe de wet van Gauss moet worden toegepast en leidt deze af tussen 2 oneindig lange geladen oppervlakken.

2. a) Verklaar waarom een geladen deeltje met een snelheid v loodrecht op een magnetisch veld een cirkelvormige beweging uitvoert (F=qvB afleiden naar een functie met w(omega) en straal).

b)Wat is de cyclotronfrequentie?

3. a) Van wat is de deviatiehoek van de gebroken lichtstraal i in een prisma met tophoek A en brekingsindex n2 afhankelijk?

b) Verklaar dispersie aan een prisma.

4. Geef de faseregel van Gibss en leg uit a.d.h.v. een diagram dat je gekregen hebt (het trippelpunt van water).


Examen 3

1. a) Leg de elektrische potentiaal uit.

b) Geef de potentiaal voor een dipool.

c) Leg uit fysische dipool en chemische dipool + geef een voorbeeld van elk.

2. a) Geef de wet van Ampére.

b) Leidt deze af voor een geleidende draad met doorsnede S en waar een constante stroom I doorloopt.

3. a) Van wat is de deviatiehoek van de gebroken lichtstraal i in een prisma met tophoek A en brekingsindex n2 afhankelijk?

b) Verklaar dispersie aan een prisma.

4. a) Geef schematisch de overgangen naar de 3 fasen.

b) Leg de verschillende verschijnselen bij overgang van vloeibaar naar vast uit a.d.h.v. P(T)-diagram + geef per verschijnsel een voorbeeld.

Juni 2011

Vraag 1

Geef het verband tussen de stroomsterke I en een spanning V die aangelegd is over een geleider met doorsnede S en lengte L. Is dit afhankelijk van toestand, materiaal, ... Geef voldoende uitleg met tekeneningen en grafieken

Vraag 2

Leg het Hall-effect uit. En geef de twee fysische eigenschappen die men hier mee bekomt voor een geleider.

Vraag 3

Van de prisma( hoe die vraag juist was weet ik niet meer) Het komt er op neer dat je da helemaal moet kunnen beschrijven met die deviatiehoek enzo.

Vraag 4

Bespreek de faseregel van Gibbs aan de hand van het fasediagram van Water(in bijlage)

Juni 2012

Examen 1

1) wet van Ohm en resistiviteit

2) wet van Ampère

3) wet van Snellius

4) werking calorimeter

Examen 2

1) a) Wat is de elektrostatische potentiaal, leg uit

b) Geef de afleiding van V(r) voor een dipool + leg uit wat een dipool is + 2vbn fysisch en chemisch


2) a) Bewijs waarom een geladen deeltje q een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld

b) Wat verstaat men onder een cyclotronfrequentie


3) a) Teken en bewijs de breking van ligt bij een dubbellaag (zo'n voorwerp met een dikte waarbij de straal er evenwijdig en verschoven terug uitkomt) b) Welke grootheden kan men hiermee experimenteel onderzoeken


4) a) Geef de mogelijke fysische verschijnselen wanneer een vaste stof overgaat in vloeibare fase (dus inkrimping/uitzetting bij smelten) + teken de bijhorende P/T diagrammen

b) Leg de faseregel van Gibbs uit aan de hand van de fasegrafiek van water

Examen 3

1) bewijs kracht magnetisch veld v.e. rechtlijnige geleider in een punt (wiskundig afleiden + erbij zeggen op welke wet je steunt =COULOMB niet GAUSS!)


2) Hall-effect + 2 fysische eigenschappen


3) Optica: op welke wetten steun je bij het vormen van je beeld voor een holle spiegel en bewijs tekenen+ wiskundig afleiden.


4) Warmteleer: diagram fase overgangen opstellen en beschrijven. en dan nog (P,T)diagram opstellen voor overgang van vloeibaar naar vast

OEFENINGEN Juni 2012

1) Equivalente weerstand berekenen.

2) Magnetische inductie van twee stroomvoerende geleiders berekenen in een punt. Ook de kracht in dit punt.

3) Oefening op lenzen: een positieve en negatieve lens staan achter elkaar. Bereken het beeld, LV, ...

4) Oefening op warmte-uitzetting.