1LB Organische chemie

Uit Diana's examenwiki

juni 2018

Vraag 1: Functionele groepen, fisher en R en S configuratie adrenaline

Vraag 2: 4 Juist/fout stellingen mesomerie (gevers en zuigers goed kennen!)

Vraag 3: a) Zaitsev/hoffman 3 stellingen juist/fout

    b) SN1/SN2 en welke is het snelste + uittekenen zaitsev en hoffman 

Vraag 4: 5 reacties aanvullen

2 juni 2016

Vraag 1 : R en S / mesomerie/ stereocentrum. Enkele stellingen gegeven samen met een paar getekende structuren. Je moet juist en fout invullen. Stellingen zijn in verband met r en s, ook kunne omzetten tussen zo de 2 soorten projecties (Fisher - Newman). Voorbeeld van een stelling van die soort: is structuur 1 gelijk aan structuur 2? ( ene getekend in fischer vorm en de andere in newman vorm)

Vraag 2: elektronische effecten. 5 Structuren en terug stellingen hierover. Bijvoorbeeld: Op structuur 5 zitten 2 mesomeer gevende groepen?? (juist/fout). Voorbeeld 2: molecule 3 bevat een cl dat een inductieve zuiger is.(juist/fout). Ook weten hoe je bepaald wat het zuurste is in reeks structuren ( m+ en i+ groepen) en wat het meest basische is in reeks structuren (i- en m- groepen)

Vraag 3: Substitutie en eliminatie reacties. 8-tal Structuren en terug stellingen. Voorbeeld : Structuur 1 gaat beter SN1 ondergaan als structuur 2 in polaire solvent. Juist of fout. voorbeeld 2: structuur 3 ondergaat eliminatie en er wordt 1 buteen gevormd juist of fout? (regeltjes kennen van eliminatie en waar dubbele binding komt)

Vraag 4: Reactiemechanismes ( carbonzuur/carbonzuurderivaten/ gringnard reagens). 5 reacties gegeven en je moet geven welk product er gevormd wordt


6 juni 2013

 1. een lang molecule, functionele groepen kunnen aanduiden steocentrum fisherprojectie r of s (5 punten)
 2. tabel met 2 functionele groepen en de ortho para meta plaats met kpa waarsden dan nog een benzoeenzuur zeggen hoe die functionele groepen da beinvloed en wa de plaats doet met de pka van het molecule resonantievormen tekenen (heb ik bij hem moeten doen) (5)
 3. ge krijgt een reactie subsitutie of eliminatie (5) 5 stellingen zien of ze waar of fout zijn (snelheid, verandering van de configuratie, van atomen, temperatuur
 4. 5 reactie (5)

11 juni 2012

5 vragen:

1)Structuur van een molecule gegeven (een keton, denk ik). Benoem het molecule (1pt.) en in reactie met H2-gas worden er 2 producten gevormd. Geef de structuur en naam van deze molecules en bepaal de absolute configuratie (2pt. + 2pt.)
2)a)7 benzeen molecules gegeven, gebonden aan OH en met CL op verschillende plaatsen gebonden onderling (ortho, para en méta en combinaties hiervan). De pka's van deze 7 molecules zijn gegeven. Verklaar het verschilvan de pka's
  b)Verklaar het verschil tussen de pka van methylamonium en de pka van phenylamonium. (Enkel de pka's zijn gegeven)
3) 4 Molecules gegeven.

a) bollekes kleuren van wat je denkt dat juist is.

 bv. A geeft sneller Cl af dan D of A,C,D reageren sneller in een aprotisch plair solvent.
 b) teken de resonantievormen van molecule B
 Als ik het mij goed herinner waren 3 van de 4 molecules benzeen ringen met daarop gebonden een methyl gebonden aan een tertair C groep met  
 een Cl. En onderling verschillend met in de para positie een CH3O, NH3 of een H
 Het 4rde molecule was een benzeenring met een langere halogenidegroep en een H in de para positie
4)

5 reacties:

2 reacties met toevoeging H3O+ 1 reactie met toevoeging OH- Een SN1 of 2 reactie

7 juni 2012

4 vragen:

1) Structuur van en molecule gegeven. Benoem de functionele groepen (1pt). Wa zijn de chirale eigenschappen ofzoiets, S of R(2pt) en benoem het molecule(1pt).
2) Het molecule Benzoëzuur is gegeven hierop bind ge 2 X dingen. Ten eerste de H3C-O- en de andere is NO2- dan krijgde bij elk van deze 2 3pKA's(van para, ortho en meta) en dan moet ge zeggen waarom die verschillen.(6pt)
3) Een substitutie(Sn2 denk ik) is gegeven en dan 5 stellinge juist of fout zeggen.. kweet nimeer juist welke(5pt)
4) 5 reacties oplossen(5pt)4 juni 2012

5 vragen:

1) De structuur van Atenolol is gegeven. Duidt hierop de 4 functionele groepen aan (2 pt). Welk molecule wordt er bekomen bij toevoeging van HCl (1 pt). Maak een Fisherprojectie en bepaal R of S (2 pt).


2) Een hoop structuren met 5 stellingen zoals 'A is zuurder dan B' en dan bolletje kleuren als het juist is. (5 pt)


3) Vraag over SN1 reacties, ook met stellingen waarbij bolletjes moeten gekleurd worden als het juist is. (4 pt)


4) SNAE reactiemechanisme uitschrijven: Wat gebeurt er als je in geconcentreerd zwavelzuur salicylzuur laat reageren met methanol. (2 pt)


5) 4 reacties waarvan het eindproduct gegeven moest worden. (4 pt)


Alles heel goed kunnen verklaren! Gokken gaat niet helpen als je niet kunt verklaren waarom ge een bolletje wel/ni gekleurd hebt.Organische chemie juni 2011

De eerste drie vragen waren meerkeuze, met meerdere mogelijke antwoorden.

1) Algemeen:

Gegeven: structuur van het molecule (-)-melkzuur (R en S-configuratie)

\[1]D=-38.1°.

Kleur de bolletjes van de juiste antwoorden. (4 punten)

 1. De juiste benaming voor molecule A is R-(-)-melkzuur.
 2. Stuctuur B heeft een specifieke draaiingshoek van +38.1°.
 3. Deze structuren hebben dezelfde eigenschappen in een chirale omgeving.
 4. Door reactie met methanol bekomt men ............. (structuur tekenen).

2) Elektronenbeschikbaarheid:

Gegeven: 6 moleculen: fenol, methyl, ethaan, p-nitrofenol, azijnzuur en \[2] (gerangschikt van A tot F).


Kleur de bolletjes van de juiste antwoorden. (5 punten)

 1. Molecule E is de meest zure structuur in deze reeks.
 2. Molecule D is zuurder dan molecule C.
 3. Molecule E is zuurder dan molecule B.

Teken de resonantievormen van de zuurrest van structuur F.


3) Substituties en eliminaties:

Kleur de bolletjes van de juiste antwoorden. (5 punten)

Gegeven: molecule 2-broombutaan (Br wijst naar voor).

 1. Door reactie met warm KOH bekomt men vooral 1-buteen.
 2. Door reactie met warm tBu-O(-)K(+) bekomt men vooral E-2-buteen.
 3. Door reactie met koud hydroxide-anion bekomt men vooral 2-hydroxy-butaan.
 4. Dit molecule kan gemaakt worden vertrekkend van butaan en HBr.

4) Reacties:

Teken de structuren van de reactieproducten (6 punten).

 1. CH2-CHO-Cl + NH3
 2. cyclohexeen + Br2
 3. cyclohexeen + CH3COOOH
 4. CH3Cl + LiBH4

Extra vragen

1) Ge krijgt een reactie waar 2 enantiomeren worden gevormd.

a) reactie van de eerste orde?
b) wordt er evenveel stof A als stof B (de enantiomeren) gevormt?
c) Heeft de stof waar de reactie van uit gaat een R-configuratie?
d) Zijn stof A en B diastereomeren?
e) Als we de fenyl groep vervangen door een NO2 groep, heeft dat dan invloed op de reactiesnelheid?

2) Ge krijgt structuurformules

a) Stof A is zuurder dan B, C en D (ringstructuren met verschillend aantal dubbele bindingen)?
b) Welke stof is het meest basisch van E, F en G (verbindingen met NH2 en al dan niet een dubbele binding met een C of een O)?
c) Weke stof is het meest zuur van H, I en J (benzeenringen met NO2 en/of COOH en/of OH)?
d) Teken de resonantievormen van I (benzeenring met NO2 en COOH)

3)Ge krijgt eliminatiereactie waarbij 2 methyl 1 buteen en 2methyl 2 buteen worden gevormd, vertrekkende van 2 methyl 2 chloro butaan.

a)Reactie van de 2de orde?
b) In deze reactie wordt er meer stof B dan stof A gevormd?
c) Als ge in het reactieproduct alle H vervangt door D (isotoop van H), heeft dat dan invloed op de reactiesnelheid?
d)Als de vertrekkende stof op een lage temperatuur wordt verwarmt, krijg je 2methyl 2 hydroxy butaan?
e) Wa gebeurt er als ge het reagens met BuOK behandelt?

4) Aanvullen van reacties, echt ni moeilijk