1VX Basisbegrippen chemie - lab

Uit Diana's examenwiki

Hoofdvraag:

Verklaar het principe van Le Chatelier?


Vragen:
1.
a) Elektronenconfiguraties uitschrijven: C, N en Co met Z gegeven
b) Lewisstructuur HCN + gewone of datief covalente bindingen?


2. Invloed van volgende factoren op reactiesnelheid
a) temperatuur
b) katalysator
c) concentratieverandering

+ Verklaar


3. Verschuiving van het chemisch evenwicht
Gegeven: chemische reactie en (delta)H = - x kJ
a) temperatuur
b) volume (ivm druk)
c) concentratie reactieproduct
+ Verklaar


4. Verklaar volgende begrippen
a) oxidator, reductor, oxidatie, reductie
b) zure zouten
c) isotopen


Wat is het verschil tss een datief covalente en een gewone datief binding?

Wat bedoelt men met chemische orde?

Wat bedoelt men met EN?


Bijvraag theorie
Hoofdstuk chemisch evenwicht in water
[H+]?, [OH-]?, [H+].[OH-]?, Kz -> aanwijzing sterk of zwark zuur, in zuur milieu -> [H+]?


Oefeningen
1. (eventueel) splitsen in ionen
a) gegeven: chemische formules -> gevraagd: naam
b) gegeven: naam -> gevraagd: chemische formules

2. Vraag met m%, V en sg gegeven. Gevraagd: m


3. Bepalen welke oxidator met welke reductor reageert adhv E^0 waarde. MnO4-/Mn2+ en NO3-/NO


4. stoechiometisch rekenen (voor, tijdens, na)


5. Gegeven: N en #ml van een oplossing + M van tweede oplossing met H2SO4
    Gevraagd: #ml nodig van tweede oplossing om eerste te bereiden


Januari 2016: Basisbegrippen chemie: theorie en oefeningen

'''THEORIE'''

Vraag 1

a) geef de elektronen configuratie van N, O, Co. Geef het aantal valentie elektronen en teken deze rond het atoom (bijvraag tijdens het mondeling: geeft de aangeslagen toestand van O)

b)Geef de Lewis-structuur van HN03. Duid de datief covalente bindingen aan.

Vraag 2

a) Geef het verband tussen de temperatuur en de reactiesnelheid. Geef hierbij de Maxwell-Boltzmann verdelingscurve en de botsingstheorie

b) Geef de vergelijking tussen concentratie en tijd bij een reactie van de 1e orde en geef deze grafisch weer.

Vraag 3

a) Geef de Kc vergelijking voor een reactie

b) Verstoren volgende factoren het chemische evenwicht? Zoja hoe en naar welke richting?

- de hoeveelheid van 1 van de reactieproducten verhogen
- het mengsel laten afkoelen

Vraag 4 a) Wat bedoelt men met... ( leg duidelijk en volledig uit)

- een zuuroxide (leg het woord zuur uit aan de hand van een reactie)
- een polair deeltje ( leg uit met een voorbeeld)
- de verdringingsreactie van...

b)Rangschikken van moleculen volgens stijgende Ph-waardes

Bij sommige gaf ze een Kb of Kc waarde somminge niet.

Oefeningen

oefening 1


a) Geef de naam van volgende moleculen. Geef ook de opbouwende atomen indien mogelijk

b) Geef het molecule weer die bij de volgende naam horen. Geef ook de opbouwende atomen weer indien mogelijk

oefening 2

Je krijgt een reactie. Jij moet hiervan:

- de halfreacties en E0 waardes opzoeken.
- redox reactie van schrijven.
- OT aanduiden bij de atomen waarbij deze veranderd
- de oxidator en reductor aan duiden
- de oxidatie en reductie aan duiden en aanduiden hoeveel elektronen er worden overgebracht.

oefening 3

Stoichiometrisch rekenen.

Ook omrekenen met de ideale gaswet

oefening 4

a) molariteit berekenen

b) normaliteit berekenen

c) verdunning berekenen

xoxo Dana en Elien

Januari 2013: Basisbegrippen chemie: theorie en oefeningen

THEORIE


Vraag 1

2 elementen gegeven HI en ?

Welke is een ionische binding en welke een covalente?

Toon de elektronenconfiguratie en duidt de valentie elektronen aan.

Teken de Lewisstructuur van deze elementen

Vraag 2

Vragen in verband met de nulde orde (grafiek kunnen tekenen en grafiek over verloop van snelheid)

Verschil kunnen geven met eerste orde (grafiek kunnen tekenen en grafiek over verloop van snelheid)

Vraag 3

Toepassing op de wet van Le chaterlier.

Welke richting verschuift het evenwicht bij afname van temperatuur + uitleg.

Welke richting verschuift het evenwicht bij afname van volume + uitleg

Vraag 4

Verklaring van 4 woorden/ gegevens

wat is de sterkste oxidator en sterkste reductor van twee redoxkoppels + reactie kunnen geven.

OEFENINGEN

Vraag 1

Naamgeving kunnen geven en splitsing in ionen

elementen kunnen geven en splitsing in ionen

Vraag 2

Redoxreactie uitwerken

Vraag 3

Vraag op m%

Vraag 4

Stoichiometrisch rekeken:

voor - tijdens -na

Vraag 5

Gegeven: N en #ml van een oplossing + M van tweede oplossing met H2SO4

Gevraagd: #ml nodig van tweede oplossing om eerste te bereiden

Januari 2016: Basisbegrippen chemie: theorie en oefeningen

Theorie:

1. Elektronenconfiguratie tekenen van H, Cl, O en daar de covalente binding van HCl en HClO3 ( duid de gewone en datieve aan)

2. Katalysator bespreken + grafiek en Eerste orde grafieken geven

3. Kc van een reactie geven, le chatelier toepassen ( concentratie stijgen en temperatuur stijgen van exotherme reactie)

4. Definities

• E°1<E°2 geef de half reacties en de nulwaarden en de reactie duid de Sterkste ox en sterkste red aan.

• Zuur-base reactie tussen NH3 en H3PO4, leg aan de hand daar van uit wat zuur en base is

• Londen, dispersiekrachten uitleggen + vb

• 6 stoffen volgens stijgende pH rangschikken ( je krijgt een paar Kz en Kb )

Oefeningen:

1. Redox reactie

2. Stochiometrisch rekenen

3. 2x verdunnenExamen Januari 2018

- Isotopen - Naamgevingen - Gaswetten oefening - Stochiometrisch oefeningen - Stochiometrisch rekeningen met toepassingen van concentraties oefeningen -