1VX Workshops fysica

Uit Diana's examenwiki

Januari 2011: Examen Workshop Fysica

Mondelinge gedeelte

1) Met een hydrometer kan men de dichtheid van bijvoorbeeld melk meten -Leg de werking van dit toestel uit. Bijvragen van de leerkracht: Waarom drijft de hydrometer? Wat zit er in het bovenste buisje van de hudrometer?(lucht) Teken eens een hydrometer.

De werking van de hydrometer is gebasseerd op de wet van Archimedes. -Formuleer deze wet -Toon aan dat de kracht van Archimedes het gevolg is van hydrostatische druk. Gebruik bij je redenering onderstaande figuur: (Figuur = een kubus waterbak met daarin een klein blokje dat net niet drijft)

2) Zijn onderstaande stellingen juist of fout en je antwoord dient steeds gestaafd te worden. -De figuur stelt een voorwerp voor waarop 2 krachten inwerken. Deze krachten zijn aangeduid met zwarte pijlen. De witte pijl is de resulterende kracht. (Figuur = Rechthoek met daarin een zwarte pijl door de links-onderhoek van de rechthoek met als zin naar boven, en de 2e zwarte pijl loopt van het midden van de rechthoek naar beneden met als zin naar onder. De witte pijl bevindt zich tussenin en is dubbel zo lang als de andere pijlen met als zin naar onder.)

-Door een buis stroomt een vloeistof. Deze stroming verloopt stationair. De baan die de vloeistofdruppels volgen worden stroomlijnen genoemd. Deze stroomlijnen kunnen elkaar niet snijden.

-De afhankelijkheid tussen de resulterende kracht F op een voorwerp en de versnelling a van het voorwerp worden in de grafiek getoond. (Grafiek: y-as=a en x-as=F de curve loopt lineair van links boven naar rechts onder (dwz hoe kleiner de versnelling, hoe hoger de kracht F))

-Dankzij de wet van Bernoulli zijn mensen in staat om hun sinussen te ledigen wanneer ze verkouden zijn.

Schriftelijk gedeelte (oefeningen)

1) Uit een reservoir met water loopt via een buiske aan de rechterkant water. Het water heeft een dichtheid van 1000kg/m^3. Op plaats A is de opp van het water enorm groot. Op plaats B kent men het volgende: De diameter van de buis is 1cm -Bepaal a) De snelheid van het water op plaats B b) Het debiet ter hoogte van plaats B

2) Marie trekt haar speelgoedolifantjes vooruit. Dit gebeurt wrijvingsloos. Het gaat om 2 olifanten die verbonden zijn met een touw. Spankracht in het touw op plaats A = 0,4N Spankracht in het touw op plaats B = 1N Massa van olifant 2 (de grote) = 300g -Bereken de massa van olifant nr 1.

3) Louis vuurt met oudjaar een vuurpijl af. Op t1 geldt het volgende: t1 = 3s Vx(t1) = 12,5m/s Vy(t1) = 4,9m/s Op T2 bereikt de vuurpijl zijn hoogste punt. -Bereken: a) De beginsnelheid van de pijl in verticale richting b) T2 c) De hoogte die de pijl bereikt op t2 d) De hoek alpha waaronder de vuurpijl werd afgevuurd.


Januari 2012 Daan Heeren Theorie:

1)-Wet van bernouilli -leg uit adhv de wet van bernouilli hoe je een hartinfact krijgt -leg uit adhv de wet van bernouilli hoe je een bloedstolsel krijgt 2) juist of fout 1.Een stof heeft het meeste energie in vloeistof fase:FOUT: Gasfase Bijvraag teken de grafieken van de energie voor de 3 fasen en welke 3 bewegingen kunnen gassen en vloeistoffen doen.

2. De 3 grafieken van een EVRB: Dit zijn de grafieken van een ERB: FOUT bijvraag teken deze grafieken.

3.Grafiek met een curve zoals die van de wrijfkracht: Dit is de curve van een veer die uitgerokken wordt. Fout: Fv= -k.x dus een negatieve rechte door de oorsprong.

4. Buis uit dynamica van fluida waar je de contuiniteits vergelijkien s1.v1=s2.v2 moet toepassen.

5. trapvormig vat: de druk is het grootst in punt A: Fout: druk zet zich onverminderd voort principe van pascal.

Oefeningen:

1)oefening op schuine worp: kogel die afgevuurd wordt: Voy=? Vy(t2)=? (maximale hoogte) X(t3)=? (afstand waar de kogel land) oefening komt exact in de oefeningen voor.

2)oefening op dynamica 2 blokken die voortgetrokken worden door een touw.

-bereken de spankracht S - bereken de versnelling a

oefening komt exact in de oefeningen voor.

3) oefening met een blok die van een helling schuift exact zoals in de cursus.

-bereken kinetische energie aan de voet van de berg -bereken de snelheid aan de voet van de berg

oefening komt exact in de oefeningen voor.


Theorie (schriftelijk) januari 2015 - Liesbet Weckhuysen

1. Verklaar de volgende begrippen: cohesiekracht, adhesiekracht en actieradius.

2. De cohesiekracht is groter dan de adhesiekracht van een vaste stof en een vloeistof. Stel dit grafisch voor en gebruik daarbij de volgende begrippen: cohesiekracht, adhesiekracht, actieradius, contacthoek alpha, vaste stof en vloeistof.

3. Onderwaterweging: bereken de dichtheid, de vetmassa en de vetvrije massa van een persoon.

4. Duid de juiste stellingen aan.

5. Teken de grafiek van Gay-Lussac.

6. Teken de grafiek van Boyle-Marriot.

7. De fysica van het cavasculair systeem: leg de tekening uit aan de hand van de fysische wetten.

8. Grafiek i.v.m. de verspeiding/ligging van de gasdeeltjes: is de stelling waar die bij deze grafiek is gegeven? Motiveer je antwoord!

Oefeningen (schriftelijk) januari 2015 - Jan Van Hee

Dit zijn 3 oefeningen die net hetzelfde zijn zoals die van in de cursus, alleen met andere gegevens.


Januari 2016

1) Vul de grafieken aan van doorsnede, snelheid & bloeddruk.

2) Leg de snelheidsgrafiek uit

3) Bereken het vermogen van een persoon die studeert met een dichtheid…

4) Onderwaterbeweging formules invullen dichtheid en dan vetvrije massa en ook vetpercentage en dat dan bekijken in een tabel of hij veel of weinig vet heeft.

5) Duid de juiste stellingen aan het zijn er 10 maar het staat maar op 5 punten

6) 2 formules gegeven uitleg over geven. ( oppervlakte spanning en viscositeit )

7) Oef 1: over de katapult attractie ( gespannen aan een rekker )

8) Oef 2: de snelheid berekenen waarbij het bloed het bloedvat verlaat dmv een naald

9) Oef 3: een flesje dat je laat zweven door samen te drukken ( volume samendrukbaar meten en volume lucht die er dan nog in zit )JANUARI 2017

teken grafieken van het cardiovasculairsysteem (stroomsnelheid en....), leg stroomsnelheid uit in bloedvaten, aorta vgln met capilaire en aorta vgln met vena cava + benoem alle grootheden en eenheden

15 meerkeuzenvragen met giscorectie (-0,25)

oefening 1:

arbeid berekenen die een kraan moet uitoefenen om een container op te heffen tot een hoogte van 10m en de container heeft een massa van 27 ton

de kabel breekt, wat is de maximale hoogte die hij nog bereikt voor hij op de grond valt

oefening 2:

hydrostatica

hoogte van water berekenen en druk in vat b (open u-vormige buis met water, aangesloten op vat A aangesloten op manometer met kwik hoogteverschil in kwik = 12cm, aangesloten op vat B)