OOD02:Humane wetensch.:deel 1

Uit Diana's examenwiki


Examen januari '14

Ethiek
5 Meerkeuzevragen op 5 punten en 15 punten op open vragen
- Casus (5pt): Ethische vraag, kenmerken ethische probleem + toelichting, twee waarden van twee betrokkenen
- Geef uitleg over wat Lévinas bedoelt met dat het 'gelaat van de ander kwetsbaar is en dat je daar geweld aan kunt doen' (4pt)
- Geef en korte beschrijving van de volgende begrippen (3pt): proportionaliteitsbeginsel en utilitarisme
- Leg uit wat een waarde, een norm en het verband ertussen is en geef een voorbeeld (3pt)
- Het doel van ethische reflectie is: a) menswaardigheid b) deskundigheid c) ? d) geen van de antwoorden

Diversiteit
8 Meerkeuzevragen op 8 punten en 12 punten op open vragen
- Geef de vijf zuilen van de Islam en geef bij twee een verpleegkundig aandachtspunt (3pt)
- Teken de cultuurdriehoek van Hofstede en geeft uitleg met een voorbeeld (3pt)
- Noem twee voorstellen uit het wetsvoorstel hervorming pensioen van Di Rupo (2pt)
- Een invuloefening met 4 begrippen, socialisatie - ontgroening (...)
- Anneleen is studente verpleegkunde, werkt bij de bakker, scoutsleider (etc.) Dit zijn voorbeelden van? a) rollen b) verworven posities c) toegewezen posities d)?
- De eerste demografische transitie werd gekenmerkt door het verdwijnen van het mathusiaans model. Wat wordt hiermee bedoeld? a) Dat mensen pas huwden als ze economisch onafhankelijk waren b) Dat mensen huwen ongeacht ze onafhankelijk zijn c) Dat vrouwen minder kinderen krijgen d) Dat vrouwen meer kinderen krijgen
- Alle culturen zijn gelijk, maar er zijn geen universele waarden en normen. Daarom moeten we tolerant zijn. Dit is een voorbeeld van a) cultuurrelativisme b) multiculturisme c) individualisme
- Als een cultuur zijn eigen waarden en normen centraal stelt en die van een ander veroordeelt, is dit een voorbeeld van: a) etnocentrisme, b) ?, c) ?
- Een verpleegkundige staat toe dat stagaires handboeken van de afdeling mogen gebruiken, op voorwaarde dat ze deze niet zullen beschrijven en op tijd zullen inleveren. Dit is een voorbeeld van? a) gezag b) macht c) geen van beiden

Psychologie
- Waarschijnlijk zal je je meer herinneren over de laatste les psychologie dan over een les die je al twee maanden geleden volgde. = een vb van?
- Op een huwelijk draagt niemand behalve de bruid een witte jurk = ?
- Niets meer kunnen herinneren voor zijn 2e of 3e jaar = ?
- Geef 2 kenmerken van motiverende gespreksvoering en leg beknopt uit
- Geef 2 kenmerken wat een situatie stressvol maakt en wat jij als vpk daaraan kunt doen
- Geef de copingstrategieën en leg uit adhv een voorbeeldEthiek is het makkelijkste, leer u voorbeeldexamen en ge kunt merendeel invullen aangezien er letterlijke vragen uit komen op het examen. Psychologie is het moeilijkste, ze vraagt echt termen en alleen kunnen uitleggen is niet genoeg, dus leer u termen. Voor maatschappelijk is het belangrijk dat ge het verhaal begrijpt, er staan 12 punten op meerkeuzenvragen, ook hier komen vragen vanuit de powerpoint op het examen of toch die er op gelijken. Bijvoorbeeld waar je op moet letten bij een Marokkaanse patiënte? Is logisch als ge het verhaal snapt.

Ethiek lijkt inderdaad het makkelijkste, maar vergeet niet dat mevrouw Cannaerts zeer streng verbeterd!