Skip to main content

2016 januari examen

Examen 1

Vraag 1

a) geef de elektronen configuratie van N, O, Co. Geef het aantal valentie elektronen en teken deze rond het atoom (bijvraag tijdens het mondeling: geeft de aangeslagen toestand van O)

b)Geef de Lewis-structuur van HN03. Duid de datief covalente bindingen aan.

Vraag 2

a) Geef het verband tussen de temperatuur en de reactiesnelheid. Geef hierbij de Maxwell-Boltzmann verdelingscurve en de botsingstheorie

b) Geef de vergelijking tussen concentratie en tijd bij een reactie van de 1e orde en geef deze grafisch weer.

Vraag 3

a) Geef de Kc vergelijking voor een reactie

b) Verstoren volgende factoren het chemische evenwicht? Zoja hoe en naar welke richting?

- de hoeveelheid van 1 van de reactieproducten verhogen
- het mengsel laten afkoelen

Vraag 4 a) Wat bedoelt men met... ( leg duidelijk en volledig uit)

- een zuuroxide (leg het woord zuur uit aan de hand van een reactie)
- een polair deeltje ( leg uit met een voorbeeld)
- de verdringingsreactie van...

b)Rangschikken van moleculen volgens stijgende Ph-waardes

Bij sommige gaf ze een Kb of Kc waarde somminge niet.

Examen 2

1. Elektronenconfiguratie tekenen van H, Cl, O en daar de covalente binding van HCl en HClO3 ( duid de gewone en datieve aan)

2. Katalysator bespreken + grafiek en Eerste orde grafieken geven

3. Kc van een reactie geven, le chatelier toepassen ( concentratie stijgen en temperatuur stijgen van exotherme reactie)

4. Definities

• E°1<E°2 geef de half reacties en de nulwaarden en de reactie duid de Sterkste ox en sterkste red aan.

• Zuur-base reactie tussen NH3 en H3PO4, leg aan de hand daar van uit wat zuur en base is

• Londen, dispersiekrachten uitleggen + vb

• 6 stoffen volgens stijgende pH rangschikken ( je krijgt een paar Kz en Kb )