Skip to main content

2019 oplossingen oefeningen

Met dank aan de Github van Martijn

Bestanden:

Invoer: een bestand met 1 lijn tekst van 70 karakters, bvb.:
Het spaanse graan heeft de orkaan doorstaan...
Schrijf een programma dat telt hoeveel keer de letter 'a' voorkomt. Toon de uitvoer aan de gebruiker.

%include 'gt.asm'
covar

inarea: resb 70
uitvoer: resd 1

inleiding


openin
lees
cld

sub eax, eax
sub esi, esi
sub ebx, ebx
mov al, 'a'
mov ecx, 70

terug:
cmp al, [inarea + esi]
jne verder
add ebx, 1
verder:
add esi, 1
sub ecx, 1
cmp ecx, 0
je einde
jmp terug

einde:
mov [uitvoer], ebx
uit [uitvoer]

slot

Herschrijf de vorige oefening om alle klinkers (a,e,i,o,u) te tellen.

%include 'gt.asm'
covar

inarea: resb 70
uitvoer: resd 1

inleiding


openin
lees
cld

sub eax, eax
sub esi, esi
sub ebx, ebx
mov al, 'a'
mov ecx, 70

terug:
mov al, 'a'
cmp al, [inarea + esi]
je verder
mov al, 'e'
cmp al, [inarea + esi]
je verder
mov al, 'i'
cmp al, [inarea + esi]
je verder
mov al, 'o'
cmp al, [inarea + esi]
je verder
mov al, 'u'
cmp al, [inarea + esi]
je verder
jmp skip
verder:
add ebx, 1
skip:
add esi, 1
sub ecx, 1
cmp ecx, 0
je einde
jmp terug

einde:
mov [uitvoer], ebx
uit [uitvoer]

slot


Schrijf een programma dat een woord uitleest uit het invoerbestand. Het woord staat op de eerste lijn (die verder uit allemaal spaties bestaat). Lees dan het bestand verder uit, en tel hoe vaak het woord nog voorkomt in de rest van de tekst. Toon het resultaat aan de gebruiker. (Elke lijn bevat één woord gevolgd door spaties.)

%include 'gt.asm'
covar

inarea: resb 70
uitvoer: resd 1

inleiding


openin
lees
cld

sub eax, eax
sub esi, esi
sub ebx, ebx
sub edx, edx
mov al, 'a'
mov ecx, 10

terug:
mov al, [inarea + edi]
cmp al, [inarea + esi]
jne verder
add ebx, 1
verder:
add esi, 1
sub ecx, 1
cmp ecx, 0
je next
jmp terug
next:
add edi, 70
sub edx, 1
cmp edx, 0 
je einde


einde:
mov [uitvoer], ebx
uit [uitvoer]

slot

 

 

Rijen:

Schrijf een programma dat 9 getallen inleest en de volgende getallen berekent en toont:

Het gemiddelde
Hoeveel getallen groter zijn dan het gemiddelde
Hoeveel getallen kleiner zijn dan het gemiddelde

%include "gt.asm"
covar
getal: resd 9
ding: resd 1
meer: resd 1
minder: resd 1
negen: dd 9
een: dd 1

inleiding
sub ecx, ecx
sub eax, eax
sub edi, edi
mov ecx, 9hoger: 
  cmp ecx, 0
  jle verder
  inv[getal + edi]
  add eax, [getal + edi]
  add edi, 4
  sub ecx, 1
  jmp hoger

verder:
mov [ding], eax
imul dword [een]
idiv dword [negen]
mov [ding], eax
mov ecx, 9
sub edi, edi

terug:
  mov eax, [ding]
  cmp eax, [getal + edi]
  jl nogverder
  je natel
  sub eax, eax
  add eax, 1
  add [meer], eax
  add edi, 4
  jmp na
  
nogverder:
  mov eax, [ding]
  cmp eax, [getal + edi]
  sub eax, eax
  add eax, 1
  add [minder], eax
  
natel:  
  add edi, 4
na:
  loop terug
  

uit [ding]
uit [minder]
uit [meer]
slotSchrijf een programma dat 6 getallen inleest en deze gesorteerd van klein naar groot afdrukt. Om te sorteren kan men als volgt te werk gaan:
doe 5 maal:
 { i = 0;
  doe 5 maal
   { vergelijk element(i) met element(i+1);
    if (element(i) > element(i+1) {
     verwissel;
    }
    i = i + 1;
   }
 }

%include "gt.asm"
covar
getal: resd 6
nul: dd 0
hulp1: resd 1
hulp2: resd 2
teller: resd 1

inleiding


sub esi, esi
sub ecx, ecx


inv [getal]
inv [getal + 4]
inv [getal + 8]
inv [getal + 12]
inv [getal + 16]
inv [getal + 20]

begin:
sub ecx, ecx
sub esi, esi

vergelijk:
cmp ecx, 5
je verder
mov eax, [getal + esi]
mov edx, [getal + esi + 4]
cmp eax, edx
jle skip
mov [getal + esi + 4], eax
mov [getal + esi], edx
skip:

add ecx, 1
add esi, 4
jmp vergelijk

verder:
sub ecx, ecx
mov ecx, [teller]
add ecx, 1
mov [teller], ecx
cmp ecx, 5
jle begin
uit [getal]
uit [getal + 4]
uit [getal + 8]
uit [getal + 12]
uit [getal + 16]
uit [getal + 20]slot

 

Strings in bestanden:

Schrijf een programma dat 2 getallen leest via inv en de som afdrukt in het uitvoerbestand. De getallen bestaan uit niet meer dan 5 cijfers. Als uitvoer willen we:

HET EERSTE GETAL IS:   39
HET TWEEDE GETAL IS:   40
===========================
DE SOM IS:        79

%include "gt.asm"
covar

hulp: resd 1
getal1: resd 1
getal2: resd 2
inarea: resb 70
outarea: resb 70
     db 13,10
vb1: dd "HET EERSTE GETAL IS:"
vb2: dd "HET TWEEDE GETAL IS:"
vb3: dd "DE SOM IS:     "
spatie: dd " "
lijn: dd "==========================="
som: dd "DE SOM IS:"

inleiding
openuit

inv[getal1]
inv[getal2]

# EERSTE GETAL
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

mov ecx, 20
mov esi, vb1
mov edi, outarea
rep movsb

mov eax, [getal1]

mov edi, outarea + 27
std
mov ebx, 10
lus: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lus
schrijf

# TWEEDE GETAL
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

mov ecx, 20
mov esi, vb2
mov edi, outarea
rep movsb

mov eax, [getal2]

mov edi, outarea + 27
std
mov ebx, 10
lus1: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lus1
schrijf

# STREEP
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

cld
mov ecx, 27
mov al, "="
mov edi, outarea
rep stosb
schrijf

# SOM
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

mov ecx, 20
mov esi, vb3
mov edi, outarea
rep movsb

mov eax, [getal1]
add eax, [getal2]

mov edi, outarea + 27
std
mov ebx, 10
lus2: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lus2
schrijf
slot

;BELASTING BEREKENEN

Invoer (meerdere lijnen):
  kol 1-20: naam
  kol 31-40: inkomen
Uitvoer (voor ieder invoerrecord):
  kol 1-20: naam (idem als invoer)
  kol 31-40: inkomen (idem als invoer)
  kol 42-50: belasting
Deze belasting wordt als volgt berekent:

Als inkomen <= 2500, dan is belasting = 0
Als inkomen > 2500 en <= 5000, dan is belasting = (inkomen - 2500) * 10%
Als inkomen > 5000 en <= 10000, dan is belasting = (inkomen - 5000) * 20% + 250
Als inkomen > 10000, dan is belasting = (inkomen - 10000) * 40% + 1250

%include "gt.asm"
covar

hulp: resd 1
inarea: resb 70
outarea: resb 70
     db 13,10
spatie: dd " "
tien: dd 10
vijf: dd 5
twee: dd 2
een: dd 1

inleiding
sub esi, esi 
openuit
openin

lus:
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

lees
cmp eax, 0
je einde

cld
mov ecx, 70
mov esi, inarea
mov edi, outarea
rep movsb


mov esi, inarea + 30
mov ecx, 10
tekstbin
mov [hulp], eax
uit [hulp]

imul dword [een]
cmp eax, 2500
jg next
sub eax, eax
jmp past


next:
cmp eax, 5000
jg next1
sub eax, 2500
idiv dword [tien]
jmp past

next1:
cmp eax, 10000
jg next2
sub eax, 5000
idiv dword [vijf]
add eax, 250
jmp past

next2
sub eax, 10000
imul eax, 2
idiv dword [vijf]
add eax, 1250
past:


mov edi, outarea + 49
std
mov ebx, 10
luss: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne luss
schrijf


jmp luseinde:slotMaak een invoerbestand met meerdere lijnen als volgt:
  kol 1-20: naam
  kol 21-25: aantal dagen
  kol 31-35: dagloon
1) Schrijf een programma dat de eerste record van dit invoerbestand leest en afdrukt. De uitvoer wordt dus:
  kol 1-35: idem als op invoerrecord
  kol 36-70: blanco
2) Wijzig uw programma zodat nu het invoerbestand record per record afgedrukt wordt.

3) Voeg volgende functie toe aan uw programma: voor ieder invoerrecord wordt nu ook het brutoloon (= aantal-dagen * dagloon) berekend en afgedrukt in kol 42-50.

4) Voeg volgende functie toe aan uw programma: voor ieder invoerrecord wordt nu ook de afhouding (= brutoloon * 40%) berekend en afgedrukt in kol 52-60.

5) Voeg volgende functie toe aan uw programma: nadat de gegevens van het laatste invoerrecord verwerkt (en afgedrukt) zijn, wordt er: (a) een blanco lijn gedrukt, en (b) het totaal van de kolommen brutoloon en afhouding afgedrukt.

Het is verboden de bevelen voor een volgend punt in te typen zonder dat men er zich van vergewist heeft dat de voorgaande punten perfect opgelost zijn!
%include "gt.asm"
covar

hulp: resd 1
hulp1: resd 1
inarea: resb 70
outarea: resb 70
     db 13,10
spatie: dd " "
tien: dd 10
vijf: dd 5
twee: dd 2
een: dd 1
totaalbruto: resd 1
totaalafhouding: resd 1

inleiding
sub esi, esi 
openuit
openin

lus:
cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb

lees
cmp eax, 0
je einde

cld
mov ecx, 36
mov esi, inarea
mov edi, outarea
rep movsb

cld
mov esi, inarea + 21
mov ecx, 4
tekstbin
mov [hulp], eax
uit [hulp]

cld
mov esi, inarea + 31
mov ecx, 4
tekstbin
mov [hulp1], eax
uit [hulp1]


imul dword [hulp]
mov [hulp], eax
add [totaalbruto], eax

mov edi, outarea + 48
std
mov ebx, 10
luss: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne luss

mov eax, [hulp]
imul dword [een]
imul dword [twee]
idiv dword [vijf]
add [totaalafhouding], eax

mov edi, outarea + 58
std
mov ebx, 10
lus2: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lus2

schrijf
jmp lus
einde:

cld
mov ecx, 70
mov al, " "
mov edi, outarea
rep stosb
schrijf

mov eax, [totaalbruto]
mov edi, outarea + 48
std
mov ebx, 10
lusbruto: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lusbruto

mov eax, [totaalafhouding]
mov edi, outarea + 58
std
mov ebx, 10
lusafhouding: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lusafhouding

schrijf


slot

 

Strings:

Schrijf een programma dat afdrukt:
WHO IS MY TAILOR?
MY TAILOR IS CHRISTIAN DIOR
MY TAILOR IS RICH
IS MY TAILOR RICH?


%include "gt.asm"
covar
outarea: resb 70
db 0Dh, 0Ah
vb1: db 'WHO IS MY TAILOR?'
vb2: db 'MY TAILOR IS CHRISTIAN DIOR'
vb3: db 'MY TAILOR IS RICH'
vb4: db 'IS MY TAILOR RICH?'
spatie: db ' 'inleiding
openuit

mov ecx, 70
mov esi, spatie
mov edi, outarea
rep movsb

mov ecx, 17
mov esi, vb1
mov edi, outarea
rep movsb
schrijf

mov ecx, 70
mov esi, spatie
mov edi, outarea
rep movsb


sub esi, esi

mov ecx, 27
mov esi, vb2
mov edi, outarea
rep movsb
schrijf

mov ecx, 70
mov esi, spatie
mov edi, outarea
rep movsb

sub esi, esi

mov ecx, 17
mov esi, vb3
mov edi, outarea
rep movsb
schrijf

mov ecx, 70
mov esi, spatie
mov edi, outarea
rep movsb

sub esi, esi

mov ecx, 18
mov esi, vb4
mov edi, outarea
rep movsb
schrijf


slot