Skip to main content

2020 augustus examen

de oplossingen van verschillende studenten voor het augustus examen. Met dank aan ISW en natuurlijk de betrokken studenten:

Elias Beddegenoodts:


	
Name 
Size
Modified
	
EliasBeddegenoodtsDeel2
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
Oefening_Auto_Lukas_De_Ruysscher_Examen_CS_Aug_2020
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
r0785293_Timo_Taverniers
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
theorie_oplossingen
.txt
Actions
1 KB	6 months ago
4 files	7 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

%include 'gt.asm'
covar
    inarea: resb 70
    outarea: times 70 db (' ')
         db 0Ah
    aantalliter: resd 1
    aantalkm: resd 1
    duizend: dd 1000
    result: resd 1
    een: dd 1
    aantalwagens: resd 1
inleiding
        sub eax, eax
        mov ebx, 0

        openin
        openuit

    ;lezen lijn per lijn
    volgendelijn:
        lees
        cmp eax, 0
        je einde

        mov ecx, 70
        mov al, ' '
        mov edi, outarea
        rep stosb

        ;bestaande inhoud inarea naar outarea plaatsen
        mov ecx, 34
        mov esi, inarea
        mov edi, outarea
        rep movsb

        ;liter to Int
        mov ecx, 4
        mov esi, inarea + 30
        tekstbin
        mov [aantalliter], eax

        ; km to Int
        mov ecx, 5
        mov esi, inarea + 20
        tekstbin
        mov [aantalkm], eax

        ;berekening
        mov eax, [aantalliter]
        imul dword [duizend]
        idiv dword [aantalkm]
        cmp eax, 60
        jg jump
        mov [result], eax

        ;schrijven in uitvoer
        mov ecx, 2
        mov eax, [result]
        mov edi, outarea + 40
        call omzetascii

        schrijf
    jump:
        jmp volgendelijn

    omzetascii:
        mov ebx, 10
        std
        lus:
            mov edx, 0
            idiv ebx
            or dl, 30h
            xchg al, dl
            stosb
            xchg al, dl
            cmp eax, 0
            jne lus
        cld
        ret
    einde:
slot

Lukas De Ruysscher:


	
Name 
Size
Modified
	
EliasBeddegenoodtsDeel2
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
Oefening_Auto_Lukas_De_Ruysscher_Examen_CS_Aug_2020
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
r0785293_Timo_Taverniers
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
theorie_oplossingen
.txt
Actions
1 KB	6 months ago
4 files	7 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

%include "gt.asm"

covar
inarea: resb 70
outarea: resb 70
     db 0Ah
txtPercent: db '% van de wagens heeft een verbruik onder de 60.'
aantalOnder: dd 0
aantalRecords: dd 0
honderd: dd 100
duizend: dd 1000
zestig: dd 60
aantalKM: resd 1
aantalLiter: resd 1
verbruik: resd 1
hulp: resd 1
percentage: resd 1
inleiding

sub eax, eax
sub ebx, ebx
sub ecx, ecx
sub edx, edx

openin
openuit

lezen:
    lees
    cmp eax, 0
    je einde

;outarea leegmaken
    mov ecx, 70
    mov al, ' '
    mov edi, outarea
    rep stosb


;aantal liters lezen
    mov ecx, 5
    mov esi, inarea + 30
    tekstbin
    mov [aantalLiter], eax

;aantal km lezen
    mov ecx, 5
    mov esi, inarea + 20
    tekstbin
    mov [aantalKM], eax


;verbruik berekenen
    mov eax, [aantalLiter]
    imul dword [duizend]
    idiv dword [aantalKM]
    mov [verbruik], eax
    mov ebx, [aantalRecords]
    add ebx, 1
    mov [aantalRecords], ebx
    cmp eax, [zestig]
    jl minder
    jmp lezen

;aantal bijhouden en percentage te berekenen
minder:
    mov ebx, [aantalOnder]
    add ebx, 1
    mov [aantalOnder], ebx

    mov ecx, 35
    mov esi, inarea
    mov edi, outarea
    rep movsb

    mov ecx, 3
    mov eax, [verbruik]
    call omzetascii
    mov edi, outarea + 40
    jmp lezen

einde:
    mov eax, [aantalOnder]
    imul dword [honderd]
    idiv dword [aantalRecords]
    mov [percentage], eax

    mov edi, outarea
    call omzetascii

 mov ecx, 47
    mov esi, txtPercent
    mov edi, outarea + 3
    rep movsb
    schrijf
slot

omzetascii:
  mov ebx,10
  std
  lus:
    mov edx,0
    idiv ebx
    or dl,30h
    xchg al,dl
    stosb
    xchg al,dl
    cmp eax,0
    jne lus
  ret

Timo Taverniers:


	
Name 
Size
Modified
	
EliasBeddegenoodtsDeel2
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
Oefening_Auto_Lukas_De_Ruysscher_Examen_CS_Aug_2020
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
r0785293_Timo_Taverniers
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
theorie_oplossingen
.txt
Actions
1 KB	6 months ago
4 files	7 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

%include "gt.asm"
covar

inarea: 	resb 70
outarea: 	times 70 db (' ')
		db 0Ah

uitvoerlijn:	db '% van de wagens heeft een verbruik onder de 60.'
km:		resd 1
L:		resd 1
resultaat:	resd 1
aantal:		resd 1
eco:		resd 1
 
inleiding

sub eax, eax
sub edx, edx
sub ecx, ecx
sub ebx, ebx
sub esi, esi
sub edi, edi

openin
openuit
cld

next:
	lees
	cmp eax, 0
	je einde
	mov esi, inarea
	lodsb
	
	mov edi, outarea
	mov al, ' '
	mov ecx, 70
	rep stosb
	
	mov edi, outarea
	mov esi, inarea
	mov ecx, 34
	rep movsb

	mov eax, 0
	mov esi, inarea+20
	mov ecx, 5
	tekstbin
	mov [km], eax
	;uit [km]	
	
	mov eax, 0
	mov esi, inarea+31
	mov ecx, 4
	tekstbin
	mov [L], eax
	;uit [L]
	
	mov eax, [L]
	mov edx, 0
	mov ebx, 1000
	imul ebx
	mov edx, 0
	mov ebx, [km]
	idiv ebx
	mov [resultaat],eax
	;uit [resultaat]
	
	std
	mov eax, [resultaat]
	mov ebx, 10
	mov edi, outarea+41
lus:	mov edx, 0
	idiv ebx
	or dl, 30h
	xchg al, dl
	stosb
	xchg al, dl
	cmp eax, 0
	jne lus
	cld
	
	schrijf

	mov eax, [aantal]
	add eax, 1
	mov [aantal], eax
	mov eax, [resultaat]
	cmp eax, 60
	jg next
	mov eax, [eco]
	add eax, 1
	mov [eco], eax	

	jmp next
	
einde: 
	;uit [aantal]
	;uit [eco]
	
	mov edx, 0
	mov eax, [eco]
	mov ebx, 100
	imul ebx
	mov ebx, [aantal]
	idiv ebx
	mov [resultaat], eax
	;uit [resultaat]

	mov edi, outarea
	mov ecx, 70
	mov al, ' '
	rep stosb
	
	mov eax, [resultaat]
	cmp eax, 100
	je eindec
	
	std
	mov eax, [resultaat]
	mov ebx, 10 
	mov edi, outarea+1
eilu:	mov edx, 0
	idiv ebx
	or dl, 30h
	xchg al, dl
	stosb
	xchg al,dl
	cmp eax, 0
	jne eilu
	cld	

	mov esi, uitvoerlijn
	mov edi, outarea+2
	mov ecx, 47 
	rep movsb

	schrijf
	jmp eindefinaal

eindec:
    std
    mov eax, [resultaat]
    mov ebx, 10
    mov edi, outarea+2
eiluc: mov edx, 0
    idiv ebx
    or dl, 30h
    xchg al, dl
    stosb
    xchg al,dl
    cmp eax, 0
    jne eiluc
    cld

    mov esi, uitvoerlijn
    mov edi, outarea+3
    mov ecx, 47
    rep movsb

    schrijf
eindefinaal:
	slot

Onbekend theorie oplossing: 


	
Name 
Size
Modified
	
EliasBeddegenoodtsDeel2
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
Oefening_Auto_Lukas_De_Ruysscher_Examen_CS_Aug_2020
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
r0785293_Timo_Taverniers
.txt
Actions
2 KB	6 months ago
	
theorie_oplossingen
.txt
Actions
1 KB	6 months ago
4 files	7 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

173		
128
----
45
32
---
13
08
---
05
04
---
1
1
0

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 1101

1111 1111 1111 1111 1111 1111 0101 0010
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
----------------------------------------
1111 1111 1111 1111 1111 1111 0101 0011

FFFFFF5377
64
---
13
8
4
1

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101
0000004D


94
64
---
30
16
---
14
8
---
6
4
--
2
2
--
0

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 1110

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010 0001
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
----------------------------------------
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010 0010
FFFFFFA2173
 6
----
1038
1024
-----
0014

0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 1110
0000040E

13

Bevel 1 na 7
2 na 8
3 na 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14 
9 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
16 22
17 23
18 24
19 25
20 26
21 27
22 28
23 29
24 30
25 31
26 32
27 33
28 34
29 35
30 36
31 37
32 38
33 39
34 40
35 41

000000B4