Skip to main content

2021 januari examen

Oplossingen voor de oefeningen van het januari examen met dank aan ISW en Jens Gervais:

Oefening 1:


	
Name 
Size
Modified
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1_JensGervais
.txt
Actions
1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1Invoer_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening2_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
3 files	2 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

%include "gt.asm"
covar
	outarea: resb 70 
		 DB 0Dh, 0Ah
	inarea: resb 70
	aantalkm: resd 1
	liters: resd 1
	duizend: dd 1000
	verbruik: resd 1
	verbruikLagerDan: resd 1
	zestig: dd 60
	totaal: resd 1
	honderd: dd 100
	tekst: DB '% van de wagens heeft een verbruik onder de 60.'
inleiding
	openin ; open het invoerbestand
	openuit ; open het uitvoerbestand
	cld
lijnlezen:
	lees
	cmp eax, 0
	je einde
	mov edx, [totaal]
	add edx, 1
	mov [totaal], edx
	call lijnvullen
	mov ecx, 34
	mov esi, inarea
	mov edi, outarea
	rep movsb

	mov ecx, 5
	mov esi, inarea + 21
	tekstbin
	mov [aantalkm], eax

	mov ecx, 4
	mov esi, inarea + 31
	tekstbin
	mov [liters], eax

	mov eax, [liters]
	imul dword [duizend]
	idiv dword [aantalkm]
	mov [verbruik], eax

	mov eax, [zestig]

	cmp [verbruik], eax
	jge lijnlezen
	mov edx, [verbruikLagerDan]
	add edx, 1
	mov [verbruikLagerDan], edx

	mov ecx, 2
	mov edi, outarea + 42
	mov eax, [verbruik]
	call asciiBerekening

	schrijf
	jmp lijnlezen
einde:
	call lijnvullen
	schrijf

	mov eax, [verbruikLagerDan]
	imul dword [honderd]
	idiv dword [totaal]
	mov edi, outarea + 3
	call asciiBerekening

	mov esi, tekst
	mov edi, outarea + 4
	mov ecx, 47
	rep movsb
	schrijf
slot

lijnvullen:
	mov ecx, 70
	mov al, ' '
	mov edi, outarea
	rep stosb
	sub edi, edi
ret

asciiBerekening:
	mov ebx, 10
	std
	lus:
		mov edx, 0
		idiv ebx
		or dl, 30h
		xchg al, dl
		stosb
		xchg al, dl
		cmp eax, 0
		jne lus
	cld
ret

Oefening 1 invoer:


	
Name 
Size
Modified
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1_JensGervais
.txt
Actions
1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1Invoer_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening2_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
3 files	2 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

OPEL MERIVA      855    45 
OPEL ASTRA      935    47 
FORD Focus      1230    62 
BMW 735i       1100    85 
VW GOLF GTD      895    44 
FIAT CROMA 1.9    725    39 
Tesla Model S      5    0

Oefening 2:


	
Name 
Size
Modified
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1_JensGervais
.txt
Actions
1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening1Invoer_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
	
1_ComputersystemenAssemblyOefening2_JensGervais
.txt
Actions
< 1 KB	5 months ago
3 files	2 KB	
Nextcloud - ISW Leuven
Privacy policy

Get your own free account

Bereken fibonacci (https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number)

%include "gt.asm"
covar
	x: resd 1
	eersteFibo: dd 0
	tweedeFibo: dd 1
	nieuweFibo: resd 1
inleiding
	inv [x]
	uit [eersteFibo]
	uit [tweedeFibo]
	mov ecx, [x]
	sub ecx, 2
vlgFibo:
	mov eax, [eersteFibo]
	add eax, [tweedeFibo]
	mov [nieuweFibo], eax
	uit [nieuweFibo]
	mov eax, [tweedeFibo]
	mov [eersteFibo], eax
	mov eax, [nieuweFibo]
	mov [tweedeFibo], eax
	loop vlgFibo
slot